• darkblurbg
    Wat kan echt anders?
    Durven we uit de box van kaders en regels te stappen om opnieuw betekenis te vinden?

Conceptontwikkeling

De decentralisatie van een groot deel van de zorg en de overhevelingen naar de gemeenten hebben een grote transitie in gang gezet. Gemeenten, zorginstellingen, thuiszorgorganisaties, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en cliëntorganisaties: iedereen is op zoek naar nieuwe manieren om betaalbare huisvesting te realiseren en om zorg in de wijk dicht bij mensen te organiseren. 

Ik onderzoek en zoek samenwerking op om nieuwe concepten te ontwikkelen en nieuwe initiatieven in gang te zetten. Ik werk daarbij onder andere samen met aanbieders van huisvesting en van zorg, ontwerpers, gemeenten, kennisinstituten en particulieren. We gaan daarbij buiten de kaders denken en zoeken partners met lef en ambitie. 

Wilt u een onderzoek doen naar een nieuw huisvestingsconcept of een nieuw woonzorg aanbod? of op een kleinere schaal (werkplek, woning) een vernieuwend concept ontwikkelen en realiseren? Ik help u daarbij. 

 

Op zoek naar nieuwe woonzorgconcepten

Een paradigma shift: geen bedreiging maar een verrijking zien 

Het kan niemand ontgaan zijn dat er een groot debat gaande is over hoe het verder moet in de zorg. Het gaat over bezuinigingen, meer maar toch ontoereikende budgetten naar de ouderenzorg, tekorten in de GGZ, toename eenzaamheid, individualisering versus samenleven, onvoldoende aanbod in krimpgebieden, enz. Kortom: heel veel ontwikkelingen en onzekerheden. Deze leiden tot nieuwe vragen naar andere concepten in wonen en zorg, in samenwerking, in soort aanbod en in organisatiemodellen. Sommige grote zorgaanbieders kunnen dit zien als bedreiging voor hun continuïteit. Maar ze kunnen de ontwikkelingen ook zien als een kans om opnieuw te kijken naar de eigen toegevoegde waarde in het zorglandschap en wat het betekent aan verandering. Ik onderzoek graag met en voor u hoe we nieuwe woonzorgconcepten kunnen ontwikkelen.

 

Alternatieve huisvestingsconcepten

Kan het echt anders i.p.v. alleen een beetje beter en mooier?

Niet alleen zorgbehoevenden maar ook starters, vitale ouderen en nieuwe Nederlanders vragen om vernieuwde of alternatieve huisvesting, hetzij tijdelijk, hetzij permanent antwoordt geeft aan de nieuwe behoefte in deze tijd van schaarste. Hoe kunnen alternatieven worden gevonden in herontwikkeling, herbestemming en in nieuwbouw om een goed aanbod te creëren? Ik help dit onderzoeken en realiseren. 

Van een ontwerpend onderzoek naar experimenten met een nieuw aanbod

Carebnb

Een concept voor tijdelijke vervangende mantelzorg

 

Dit concept is ontstaan naar aanleiding van een ontwerpend onderzoek in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve industrie. Een nieuw soort aanbod als overbrugging tussen ziekenhuis en thuis en voor respijtzorg. Een carebnb accommodatie is kleinschalig, huiselijk, ligt in de buurt van de zorgvrager en biedt veel ruimte voor zelfregie. Een gasthuis waar mensen tijdelijk kunnen verblijven en informele zorg krijgen die anders door mantelzorg geboden zou worden. Professionele zorg wordt door professionals aangeboden, zoals dat ook zou gebeuren in de eigen woning.

Door de grote interesse zijn na het onderzoek pilots gestart, in samenwerking met de gemeenten Utrecht en Amsterdam.

Meer informatie is te vinden op

www.carebnb.nu

 

 

deelname prijsvraag Who Cares

Community Lanes

 

Inzending prijsvraag Who Cares i.s.m. met Jarno Nillesen (Wiegerinck); Anja Dirks (Studio id+) en andere professionals

 

PrijsvraagWhoCares

 

 

Van gedachten wisselen over alternatieve vormen van (her)huisvesting?