• darkblurbg
    Vandaag vs. Lange termijn
    Laat de huidige dagelijkse issues geen belemmering zijn voor ambitie en innovatie voor de lange termijn

Visie en Strategie

Ik help zorgorganisaties en woningcorporaties hun (huisvesting)visie te formuleren en de vastgoedstrategie te ontwikkelen. Ik ga met u als bestuur en management in gesprek om dit te doen volgens een voor uw organisatie passend proces en werkvorm, afhankelijk van uw situatie, fase in het strategieproces, ambities en aanwezige kennis en capaciteit. Voorbeelden van resultaten en producten bij dit soort processen zijn:

 

Een gedragen huisvestingsvisie

De vele ontwikkelingen dwingen organisaties om zich te heroriënteren op hun visie en positie

Ik help u uw toekomstvisie aan te scherpen. Welke ontwikkelingen zijn van invloed? Hoe gaat uw doelgroep zich ontwikkelen, op welk geografisch gebied gaat u zich richten, voor welke marktpositie kiest u en welke diensten en producten gaat u aanbieden? Is er ook een dialoog over de woonvisie van de gemeente? De antwoorden op deze vragen vormen de basis voor een visie op de huisvesting. Deze omschrijft onder andere wat voor soort huisvesting waar aangeboden dient te worden, op welke schaal, voor welke doelgroepen, in welke omvang en met welke mate van flexibiliteit.

Daarnaast is er steeds meer behoefte aan vernieuwde combinaties van woon- en zorgdiensten en concepten. Het betrekken van vertegenwoordigers van de doelgroep, professionals en andere stakeholders zorgt voor een gedragen huisvestingsvisie.

 

Een passende vastgoedstaregie

Wat we willen: kunnen we dat nu en in de toekomst realiseren en betalen?

Om van visie naar realisatie te komen is een passende vastgoedstrategie belangrijk. Zorgorganisaties moeten rekening houden met vastgestelde budgetten en woningcorporaties moeten betaalbare woningen bieden in leefbare wijken en ook nog investeren in de energietransitie. Beide hebben te maken met grotere opgaven en beperkte financiële middelen.

Een vastgoedstrategie geeft antwoorden op vragen over transformeren, afstoten, renoveren, uitbreiden, en hoe te investeren. Er is altijd een spanningsveld tussen ambities en financiële mogelijkheden. Daarnaast blijven er ook altijd wat onzekerheden naar de toekomst toe. Een vastgoedstrategie of een strategisch vastgoedplan moet weliswaar een solide basis hebben maar ook voldoende flexibiliteit bieden om adequaat te kunnen reageren op veranderingen. Een scenarioanalyse en een risicoanalyse mogen dan ook niet ontbreken.

 

Een locatie specifieke businesscase

Hoe zorg ik ervoor dat ik de huisvestingsambities voor cliënten kan realiseren én risico’s kan beheersen?

U moet een investeringsbeslissing maken over een specifieke locatie en wilt de mogelijkheden verkennen en de haalbaarheid toetsen? Dan help ik u met het opstellen of toetsen van de businesscase. Wat is de aard en omvang van de husvestingsvraag en welk aanbod past er bij? Wat zijn de realisatiemogelijkheden en de nodige investeringen? Welke inkomsten kan ik genereren en zijn deze kostendekkend voor de lange termijn? In een businesscase wordt antwoord gegeven op deze vragen als onderbouwing voor een investeringsbeslissing.   

 

Een snelle portefeuillescan

Door de vastgoedportefeuille opnieuw onder de loep te nemen, kunnen organisaties hun vastgoedkansen weer in beeld krijgen.

U bent bezig met een samenwerkingsverkenning of uw vastgoedstrategieproces en u wilt op een snelle expertmatige manier inzicht krijgen in de mogelijkheden van uw vastgoedportefeuille? Of u wilt uw analyse toetsen? Dan voer ik een vastgoedportefeuille scan voor u uit, gerelateerd aan uw situatie. Na het verzamelen en ordenen van aanwezige informatie volgt een of twee workshops om te spiegelen en te bediscussiëren. De scan geeft hoofdzakelijk antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is ons kernvastgoed dat wij kunnen doorexploiteren en op grond van welke criteria?
  • Welk deel van de vastgoedportefeuille moet worden aangepast om risico’s te verlagen
  • Welk deel van ons vastgoed moet worden afgestoten?
  • Wat is de behoefte aan nieuw vastgoed (huur of eigendom)?

 

Organiseren van vastgoedmanagement

Professionaliseren door: de juiste organisatie, efficiënte processen en de juiste mensen

Zowel zorgorganisaties als woningcorporaties bevinden zich in de transitie naar meer professionaliteit en verzakelijking. Zij moeten een goede balans vinden voor hun financiële en maatschappelijke prestaties. Naast het hebben van een visie en strategie is een professionele organisatie daarvoor een voorwaarde. Vastgoedmanagement is hier een belangrijk onderdeel van. Professionalisering op strategisch, tactisch en operationeel niveau gaat niet altijd vanzelf en risicomanagement is daar niet altijd goed ingebed. Vooral de invulling van Assetmanagement (sturing op complexniveau) als schakel tussen het (strategische) portefeuillebeleid en het (operationele) dagelijks beheer en onderhoud, blijkt vaak een uitdaging te zijn.

Ik help bij het richten en inrichten van professioneel vastgoedmanagement op een manier die past bij de cultuur en doelstellingen van zorgorganisaties en woningcorporaties. Van het bepalen van de opgave, tot het inrichten van een organisatievorm en het beschrijven van rollen, taken, verantwoordelijkheden en competenties.

Sparren over huisvestingsvisie, vastgoedstrategie en toekomstscenario's?