• darkblurbg

Privacyverklaring

 

Sociaal in vastgoed management & advies respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wat zijn de persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die wij met jou in verband kunnen brengen. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je om andere redenen contact met ons hebt. Denk aan je naam, telefoonnummer of e-mailadres. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar jou als persoon. Als je een zzp’er bent of eenmanszaak dan zijn de gegevens van onderneming ook persoonsgegevens. Ze zijn immers direct herleidbaar tot jou.

Welke gegevens en welk doel

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan die daarvoor nodig zijn.
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Het verrichten van de aangeboden diensten
• Om contact met u te kunnen opnemen
• Het versturen van uitnodigingen

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij u daar uitdrukkelijk toestemming voor vragen.

Wij maken gebruik van een derde partij voor het hosten van onze website. Met deze partij maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dat betekent dat we uw gegevens in ieder geval bewaren zolang dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is. Na de voltooiing van de opdracht bewaren wij het betreffende dossier gedurende 7 jaar. Na deze 7 jaar worden de gegevens vernietigd, tenzij er intussen nieuwe vragen gerezen zijn.

Rechten omtrent uw gegevens

Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken heeft u recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid (dataportabiliteit), bezwaar, intrekking toestemming en om een klacht in te dienen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Wijzigingen

Ons privacy-beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen via info@sociaalinvastgoed.nl